• เอกสารเผยแพร่
  • บทความวิจัย 
  • ประชุมวิชาการ
  • บทความวิชาการ
  • อบรมสัมมนา
  • การศึกษาดูงาน
  • งานวิจัย
  • ผลการจัดการความรู้
  • นิทรรศการ/ศิลปวัฒนธรรม
  1. เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข อ่านเพิ่มเติม 1.ชุดวิชา 90307 2.ชุดวิชา 93337 3.ชุดวิชา 93257 4.ชุดวิชา 93457 หน่วย 9 
@ บทความวิจัยเรื่อง “The Measurement of Savings Cooperatives Performance Efficiency as the Source of Funds for SMEs in Thailand” โดย รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

@ บทความวิจัยเรื่อง Past, present and future habitat suitable for gaur (Bos gaurus) in Thailand โดย ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

@ บทความวิจัยเรื่อง The Habitats of Cryptocoryne (Araceae) in the Chao Phraya River System: The Nan River and the Yom River in            Northern Thailand โดย อาจารย์ อ.สุธิดา มณีเอนกกุล และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการ 18th Floral of Thailand Conference ณ Singapore Botanic Gardens, Botany Centre ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 โดย  ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ และ อาจารย์ ดร​.อภิษฎา เรืองเกตุ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดย  ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 (Virtual and Online Conference)  โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ, ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 9th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH) วันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาราจักร โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2019 5th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2019) วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Impress  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม 

– รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th International Conference on Environmental and Rural Development ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 11th Asian Pacific Poultry Conference (APPC 2018) ณ The Athenee Hotel กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2017 International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science ณ เมือง Kyoto ประเทศ Japan ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน แป้นปลื้ม   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง”งานวิจัยปศุสัตว์ไทยสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ประเทศไทย(Thailand 4.0)” ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Forum Agriculture, Biology, and Life Science 2016 ณ เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการฝึกอบรมมืออาชีพ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICARGE 2016: 18th  International Conference on Agricultural Resources, Governance and Ecology ณ Dorint Airport-Hotel เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 18th International Conference on Healthy, Organic and Sustainable Agricultural ณ Hotel Miramar Singapore ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “พัฒนาปศุสัตว์ไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Sustainable Resources in Thai Livestock Development)” ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์” จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

– รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Environmental and Rural Development ณ Royal University of Agriculture เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Toggle Content

คณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนาในเรื่องต่างๆดังนี้

© โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดย อ.ดร.อภิษฏา เรืองเกตุ และ อ.จิราพร ว่องไววิริยะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมออนไลน์สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา และ อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และ รศ.ดร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ,ประเด็นการอบรม 

© การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดย อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง อ่านเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 ® การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม LISREL ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ และ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลกุล” อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563” โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Phyton for Analytics (National University of Singapore)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม “โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ และพืชเครื่องดื่ม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมออนไลน์ “หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม “การออกแบบสวนและภูมิทัศน์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ggle Content

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้มีคณาจารย์ไปศึกษาดูงานต่างๆดังนี้

® รายงานผล “โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงค์โปร์ ในระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2565″ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ, รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การศึกษาดูงานการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์​นามวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การศึกษาดูงานการเกษตร ณ Vietnam National University of Agriculture ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การส่งเสริมความร่วมมือตลาดการค้าข้าวไทยและจีนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562” โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และผศ.วรชัย สิงหฤกษ์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562” โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.พลสาราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ “การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562“โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ, รศ.ส่งเสริมหอมกลิ่น, ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ และอ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลโครงการ”การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ณ มหาวิทยาลัยริวกิวและเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยวมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง “Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants” ณ Department of Plant and environmental Sciences University of Copenhagen, Denmark โดย อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลการดำเนินโครงการที่รับทุน มสธ. 12 ปี “โครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตร” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำและคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง An evaluation of students’ satisfaction and learning effectiveness of online instructional tools in hybrid course for graduate students โดย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ Benchmarking the distribution and abundance of birds  across large  geographic  areas  and  develop  distance  education for Natural Manament ณ Oregon State  University U.S.A. โดย อ.อิงอร ไชยเยศ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลโครงการศึกษาวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เรื่อง Optimum Calcium and Phosphorus Intake for Eggshell Quality, Bone Ash, and Quality Hatched Chick Production for Pureline Broiler Breeders ณ University of Arkansas, U.S.A.โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การศึกษาดูงานร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดย รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® โครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยจากทุนของสาขาวิชาโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1. เกณฑ์การให้ทุนวิจัยของสาขาวิชาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการพิจารณาการให้ทุนวิจัยของสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม

2. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง พืชฤดูแล้งที่สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังในจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร 
3. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง ความต้องการในการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ
4. บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
5. รายงานวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง  รายละเอียด….

แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่มเติม

    – เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง “แนวทางการบูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐรศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

    – เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการศึกษาทางไกลด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้”โดย ผศ.ดร.ชนิพรรณ จาติกเสถียร

แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม 

   – เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง “แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ” โดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ 

 

แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม 

แผนการจัดการความรู้สาขาวิชาฯ ปี 2558

ผลการประเมินการจัดการความรู้สาขาวิชาฯปี 2557

ผลการประเมินการจัดการความรู้สาขาวิชาฯปี 2556