การประชุมวิชาการ

คณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้เข้าร่วมในเวทีการประชุมวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

 • การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th WURZBURG INTERNATIONAL BUSINESS FORUM INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE. (รูปแบบ Hybrid) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ  อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการด้านเกษตรและการจัดการธุรกิจ เรื่อง The International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology (IAMBEST 2024) ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมนานาชาติ เรื่อง  THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 ณ จังหวัด Dwijendra ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมนานาชาติ เรื่อง Royal Geographical Society (with IBG) Annual International Conference 2023″ ณ กรุงลอนดอน สหราช อาณาจักร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมนานาชาติ เรื่อง The 7th International Conference on Research in Education ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ในอนุภูมิภาคเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Small-scale Forestry and Modern Society” ณ Estonian University of Life Sciences เมือง Tartu ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการ International Food Animal Conference (IFAC 2023) theme: Animals, food, and environment: a value chain approach ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการ 4th International Conference Organic Rice Farming and Production Systems ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 8 กันยายน 2566 โดย รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการ 4th International Conference Organic Rice Farming and Production Systems ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 8 กันยายน 2566 โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสมรศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริมผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ และ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม 
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “วิจัยและพัฒนา บน ฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 โดย รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการ สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2566 โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “อนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีเอนกกุล อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ การอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โดย อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ 18th Floral of Thailand Conference ณ Singapore Botanic Gardens, Botany Centre ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 โดย ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ และ อาจารย์ ดร.อภิษฎา เรืองเกตุ  อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม  
 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์  อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 (Virtual and Online Conference) โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ 9th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH) วันที่ 8-10 เมษายน 2562  เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาราจักร โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านเพิ่มเติม
 • ประชุมวิชาการ 2019 5th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2019) วันที่ 26-29 มีนาคม 2562  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านเพิ่มเติม