โครงงานวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการ งานวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. เพื่อการพัฒนาการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความผาสุกของชุมชน