สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

  • หลักสูตรปริญญาตรี 6 วิชาเอก
  • หลักสูตรปริญญาโท 6 วิชาเอก
  • หลักสูตรปริญญาเอก 2 วิชาเอก

ผู้บริหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา

อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

เลขานุการประจำสาขาวิชา

นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  5. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  6. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
School of Agriculture and Cooperatives

STOU

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม