การประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามและตรวจสอบเพื่อส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน และการเรียนการสอนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2. การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563 โดย ”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Edpex) ไม่มีการตรวจประเมิน

3. การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 โดย ”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Edpex) ไม่มีการตรวจประเมิน