การเผยแพร่อื่นๆ

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  • บทความวิจัยเรื่อง “The Measurement of Savings Cooperatives Performance Efficiency as the Source of Funds for SMEs in Thailand” โดย รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  • บทความวิจัยเรื่อง The Habitats of Cryptocoryne (Araceae) in the Chao Phraya River System: The Nan River and the Yom River in Northern Thailand โดย อาจารย์ อ.สุธิดา มณีเอนกกุล และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  • บทความวิชาการเรื่อง “Do Dairy Cooperatives perform their Own Business with the Technical Efficiency? : The Evidence from Dairy Cooperatives in Nakhon Ratchasima Province Area, Thailand” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
  • บทความวิชาการเรื่อง Technical Efficiency and Factors Influencing Technical Efficiency of Agricultural Cooperatives in Nonthaburi Province of Thailand” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  • บทความวิชาการเรื่อง ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกโคและการจัดการโคก่อนเข้าขุน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม