การฝึกอบรม

คณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Effective Implementation of Climate Smart Agricultural Technology for Thailand : Improving Thailand’s Water Use Efficiency through New Technology and Farmer Participation” ระหว่างวันที่ 22  มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 
  เมษายน 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 โดย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผศ.เจนณรงค์ เทียสว่าง และ อ.เพชร ทวีวงษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Natural Craft Tea” ณ ไร่รื่นรมย์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดย อ.ดร.อภิษฏา เรืองเกตุ และ อ.จิราพร ว่องไววิริยะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 • โครงการอบรมออนไลน์สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา และ อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 • การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดย อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง อ่านเพิ่มเติม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม LISREL ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ และ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลกุล” อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ประจำปี 2563” โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ Phyton for Analytics (National University of Singapore)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรม “โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ และพืชเครื่องดื่ม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรมออนไลน์ “หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 • การฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม