รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567  สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษากับมสธ. มีวุฒิการศึกษา หรือ ไม่มีวุฒิการศึกษา หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็สามารถสมัครเรียนกับมสธ.ได้ ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://apply.stou.ac.th/course-infomation/

กิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ได้ที่ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/homework2-2566 และส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาออนไลน์ กำหนดส่งกิจกรรมประจำชุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/

กำหนดการสอน ก2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอน ก2 สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2022/09/01/tutor_online/

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท การทำบัตรนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา การตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผลการสอบ การเตรียมตัวสอบออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/RGbook.pdf