คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาตร์และสหกรณ์

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์

Assoc. Prof. Dr. Sunan Seesang

E-mail:  Sunan.See@stou.ac.th

1) การพัฒนาการเกษตร
2) การส่งเสริมการผลิตการเกษตรคุณภาพ
3) การเกษตรระหว่างประเทศ

1) Farm youth Development
2) Extension of Quality Agricultura Commodity Production
3) International Agriculture

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

Assoc. Prof. Dr. Jinda Khlibtong

E-mail: 

1) ส่งเสริมการเกษตร

1) Extension Education

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

Assoc. Prof. Bumpen Keowan

E-mail: bumpen.keo@stou.ac.th

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

Assoc. Prof. Dr. Benchamas Yooprasert

E-mail: Benchamas.Yoo@stou.ac.th

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

Assoc. Prof Dr. Chalermsak Toomhirun

E-mail: Chalermsak.Too@stou.ac.th

รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

Assoc. Prof. Dr. Sineenuch Khrutmuang Sanserm

E-mail: Sineenuch.San@stou.ac.th

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

Asst. Prof. Dr. Nareerut Seerasarn

E-mail: Nareerut.See@stou.ac.th

1) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2) เกษตรอินทรีย์/มาตรฐานสินค้าเกษตร
3) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศ
4) การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1) Extension and agricultural of development
2) Organic agriculture/agricultural product standards
3) International Agricultural extension and development
4) Resource Management for Agricultural Extension and Development

ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

Asst. Prof. Dr. Ponsaran Saranrom

E-mail: Ponsaran.Sar@stou.ac.th

1) ส่งเสริมการเกษตร

1) Extension Education

ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง

Asst. Prof. Dr.Janenarong Tiensawang

E-mail:  janenarong.tie@stou.ac.th

1) ส่งเสริมการเกษตร
2) การพัฒนาการเกษตร

1) Agricultural Extension 2) Agricultura Development

ผศ.ดร.ณรัฐ รัตนเจริญ

Asst. Prof. Narat Rattanacharoen

E-mail: narat.rat@stou.ac.th

1) ส่งเสริมการเกษตร
2) การพัฒนาการเกษตร

1) Agricultural Extension 2) Agricultura Development

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์

Pech Taveevong

E-mail: Pech.Tav@stou.ac.th

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2) การจัดการความรู้

1) Agricultural Extension and Development
2) Knowlede Management

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

การจัดการการผลิตพืช

รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

Assoc. Prof. Dr. Sujja Banchongsiri

E-mail: Sujja.Ban@stou.ac.th

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

Asst. Prof. Dr. Parichat Dittakit

E-mail: Parichat.Dit@stou.ac.th

ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ

Asst. Prof. Dr.Junya Singkham

E-mail: Junya.Sin@stou.ac.th

1) การผลิตพืช
2) พืชไร่
3) สรีรวิทยาพืช

1) Plant Production
2) Agronomy
3) Plant Physiology

ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา

Asst. Prof. Dr. Buntarika Nuntha

E-mail: Buntarika.Nun@stou.ac.th

1) การจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
2) การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
3) พืชสวน

1) Ornamental Plant production management
2) Ornamental plant breeding
3) Horticulture

ผศ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข

Asst. Prof. Dr. Thamrongjet Puttamuk

E-mail: Thamrongjet.Put@stou.ac.th

1) โรคพืชวิทยา
2) การจัดการสุขภาพพืช

1) Plant Pathology
2) Plant Health Management

e-mail:

อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

Dr. Wanalai Viriyasuthee

E-mail: Wanalai.Vir@stou.ac.th

1) การปรับปรุงพันธุ์พืช
2) การผลิตพืชไร่

1) Plant breeding
2) Crop production

การจัดการการผลิตสัตว์

รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

Assoc. Prof Dr. Chittima Kantanamalakul

E-mail: Chittima.Kan@stou.ac.th

1) การจัดการการผลิตสัตว์
2) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3) การจัดการผลผลิตสัตว์

1) Animal Production Management
2) Animal Breeding
3) Animal Products Management

รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

Assoc. Prof. Dr. Monticha Putsakum

E-mail: Monticha.Put@stou.ac.th

1) โภชนศาสตร์สัตว์
2) การผลิตสัตว์

1) Animal Nutrition
2) Animal Production

ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์

Asst. Prof. Dr. Warinthorn Maneerat

E-mail: Warinthorn.Man@stou.ac.th

1) โภชนศาสตร์สัตว์
2) การผลิตสัตว์

1) Animal Nutrition
2) Animal Production

อ.อนุสรา แซ่ตั้ง

Anusara Sae-tang

E-mail: Anusara.Sae@stou.ac.th

1) การจัดการการผลิตสัตว์
2) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม

1) Animal Management 2)Participatory Research

ธุรกิจเกษตรและผู้ประกอบการ

รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม

Assoc. Prof. Dr. Nalun Panpluem

E-mail: Nalun.Pan@stou.ac.th

1) การจัดการธุรกิจการเกษตร
2) การวัดประสิทธิภาพการผลิตและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3) เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการ

1) Agricultural Business and Management
2) Measuring Production Efficiency and Supply Chains in Agricultural Industries
3) Agricultural Economics and Management

ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

Asst. Prof. Dr. Bhawat Chiamjinnawat

E-mail: Bhawat.Chi@stou.ac.th

1) การจัดการธุรกิจการเกษตร
2) การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด
3) การเป็นผู้ประกอบการ

1) Agribusiness management
2) Business analysis
3) Entrepreneurship

อ.จิราพร ว่องไววิริยะ

Miss Jiraporn Wongwaiwiriya

E-mail: Jiraporn.Won@stou.ac.th

1) ธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
2) แผนธุรกิจการเกษตร
3) การวิเคราะห์โครงการลงทุน

1) Agribusiness and enterpreneurial management
2) Agricultural Business plan
3) Project investment analysis

การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Kongsom

E-mail: Chaiwat.Kon@stou.ac.th

ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ

Asst. Prof. Dr. Aingorn Chaiyes

E-mail: Aingorn.Cha@stou.ac.th

1) การจัดการสัตว์ป่า
2) นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
3) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1) Wildlife Management
2) Landscape Ecology
3) Geoinformatics

อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ

Dr. Sutida Maneeanakekul

E-mail: Sutida.Man@stou.ac.th

อ.ดร.อภิษฎา เรืองเกตุ

Dr. Apisada Rueangket

E-mail: Apisada.Rue@stou.ac.th

แขนงวิชาสหกรณ์

รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา

Assoc. Prof. Cheraporn Sudhammasapa

E-mail: Cheraporn.Sud@stou.ac.th

รศ.ดร.วรชัย สิงหฤกษ์

Assoc. Prof. Dr.Warachai Singharerk

E-mail: Warachai.Sin@stou.ac.th

รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

Assoc. Prof. Wilawan Sillapasorn

E-mail: Wilawan.Sil@stou.ac.th

1) การบัญชีและการจัดการการเงินและสหกรณ์
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3) บูรณาการการจัดการสหกรณ์

1) Accounting and financial Mangement for Co-operatives
2) Strategic business Management
3) Human resourcemanagement

รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

Assoc. Prof. Songserm Homglin

E-mail: Songserm.Hom@stou.ac.th

1) การบัญชีและการจัดการการเงินและสหกรณ์
2) สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
3) บูรณาการการจัดการสหกรณ์
4) การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

1) Accounting and financial Mangement for Co-operatives
2) Co-operatives and Strategic Management for Co-operatives
3) Interating Co-operative management
4) Cooperative Risk Management

รศ.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ

Assoc. Prof. Dr. Sujittra Rodsomboon

E-mail: Sujittra.Rod@stou.ac.th

รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

Assoc. Prof. Dr. Anucha Puripunpinyoo

E-mail: Anucha.Pur@stou.ac.th

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

Asst. Prof. Dr. Siriluck Namwong

E-mail:  Siriluck.Nam@stou.ac.th

1) การจัดการสหกรณ์
2) การศึกษาสหกรณ์
3) แผนธุรกิจชุมชน

1) Cooerative management
2) Cooerative education
3)Community business plan

อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

Dr. Boriboon Pinprayong

E-mail: Boriboon.Pin@stou.ac.th