งานบริการวิชาการ

ปี 2566

1. โครงการชุมชนเกษตรในเมืองที่ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรีผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตหน้าวัวคุณภาพและการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวโดยการฉายรังสีแก่เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
6. โครงการการเรียนรู้เกษตรในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ปี 2565

1. โครงการ “พัฒนาเกษตรในเมืองอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2. โครงการ “การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกเพื่อการค้าของ จังหวัดนนทบุรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3. โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาสหกรณ์นานาชาติสำหรับนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
4. โครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรในโรงเรียนเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
5. โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
6. โครงการ “เพิ่มศักยภาพขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบง่ายแก่เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ปี 2564

1. โครงการ “แหล่งเรียนรู้เกษตรในเมืองตามศาสตร์พระราชา” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2. โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านพันธุ์พืชและธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี ” ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3. โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์