หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์
นางสาวอมรวรรณ ผงทอง
นางนฤมล สำเภาเงิน
นางสาวมารตี ชัยชนะเดช
นางสาววศินี ปัญญาวรรณ
นางสาวสุกัญญา ยังน้อย