การจัดการความรู้

กระบวนการจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์