คณะผู้บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง

ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา

เลขานุการประจำสาขาวิชา

อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท