การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562