ศูนย์การเรียนรู้วิชาเกษตรในเมือง

ความเป็นมา
          ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2563 โดยมีพื้นที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขนาดพื้นที่ 1 งาน 77 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร รวมถึงพื้นที่ในการทำแปลงเกษตรในรูปแบบเกษตรในเมืองที่ยึดหลักวิชาการทางการเกษตร การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และน้อมนำ “ศาสตร์พระชา” มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร สังคมแห่งความสุข และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
         1.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกฏิบัติเสริมทักษะทางด้านการเกษตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
         1.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านการเกษตรในเมืองสำหรับนักศึกษาและประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
         1.3 เพื่อใช้เป็นสถานที่วิจัยด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
         1.4 เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มารับบริการ