การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

  • การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2562
  • แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2562
  • รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2562