ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม               ระหว่างปี 2560-2565
  • งานเขียนตำรา
  • งานวิจัย
  • บทความวิจัย
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

ประวัติงานทางวิชาการและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

 ชื่อ – สกุล                             รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)           SINEENUCH KHRUTMUANG SANSERM, Ph.D.,

Associate Professor

สถานที่ทำงาน                      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปากเกร็ด  นนทบุรี  11200 

  1. ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์

  3. ผลงานทางวิชาการ ผลงานย้อนหลัง 5 ปี  (2558-2563)

     3.1  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน 

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ปริชาติ ดิษฐกิจ ธำรงเจต พัฒมุข บุณฑริกา นันทา จรรยา สิงห์คำ และเถลิงศักดิ์

                อังกุรเศรณี . (2563). หน่วยที่ 15 การส่งเสริมการจัดการฟาร์มและกรณีตัวอย่างการจัดการฟาร์ม.

                 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 15-1 – 6-85).

                 นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2563). หน่วยที่ 6 การจัดการระบบเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. ใน

                 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์

                 ครั้งที่ 1, น. 6-1 – 6-89). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2562). หน่วยที่ 5 การถอดบทเรียน การค้นคว้า การวิเคราะห์และสังเคราะห์

                 ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์. ใน เอกสารการสอนชุดการจัดการความรู้ในการ

                 จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 5-1 – 5-54). นนทบุรี: สาขาวิชา

                 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2561). หน่วยที่ 4 คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

                 ความรู้. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวีตกรรมเกษตร หน่วยที่ 1-7

                 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 4-1 – 4-62). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2561). หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ระดับชุมชน. ใน เอกสารการสอนชุด

                 วิชาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวีตกรรมเกษตร หน่วยที่ 1-7  (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 4-1 – 4-

                 62). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และนารีรัตน์ สีระสาร. (2561). หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 10-1 – 10-67). นนทบุรี: สาขาวิชา

                 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์. (2561). หน่วยที่ 12 การวิจัยแบบผสมผสานในการ

                 ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและ

                 พัฒนาการเกษตร.  หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 10-1 – 10-67). นนทบุรี: สาขาวิชา

                 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. (2561). หน่วยที่ 4 คลังความรู้และการใช้

                 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังความรู้. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้ ภูมิ

                 ปัญญา และนวัตกรรมเกษตรหน่วยที่ 1- (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 4-1 – 4-56). นนทบุรี: สาขาวิชา

                 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2561). หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ระดับชุมชน. ในเอกสารการสอนชุด

                 วิชาการจัดการความรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรหน่วยที่ 1- (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 14-1 –14-66).

                 นนทบุรี: สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2560). หน่วยที่ 11 การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อ

                 การ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารและการสื่อสารเพื่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.  หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 11-1 – 11-79). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2560). หน่วยที่ 12 จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการ

                 เกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่

                 1, น. 12-1 – 12-71). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       อรสา ปานขาว และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2558). หน่วยที่ 4 การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารใน

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร หน่วยที่ 1-5 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 4-1 – 4-90). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2558). หน่วยที่ 8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการ        เกษตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 6-10      (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 8-1 – 8-68). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และเพชร ทวีวงษ์. (2558). หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการใช้สื่อในการส่งเสริม

                การป่า ไม้. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม   หน่วยที่ 1-7

 (พิมพ์ ครั้งที่ 1, น. 6-1 – 6-69). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

      3.2  งานวิจัย

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม บำเพ็ญ เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ พลสราญ สราญรมย์ และนารีรัตน์

                   สีระสาร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้ทางไกลด้วยกระบวนการกลุ่มด้านอาหารและเกษตรอินทรีย์

                   สู่สุขภาวะของผู้สูงวัยในจังหวัดนนทบุรีและชลบุรี.

                   แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.

                       แหล่งเผยแพร่: อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

       มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย. (2563). การศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

                   เกษตรรุ่นใหม่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาโครงการคนกล้า

                   คืนถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกรมืออาชีพ (นักวิจัย สุมิทธ์ แช่มประสิทธิ์ บำเพ็ญ

                   เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ)

                   แหล่งทุน: แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

                              วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                        แหล่งเผยแพร่: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ

                               สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       บำเพ็ญ เขียวหวาน พลสราญ สราญรมย์ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ สัจจา บรรจงสิริ สินีนุช ครุฑเมือง

                   แสนเสริม ดุสิต เวชกิจ และคณะ (2563). โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนจัดรูป

                   ที่ดิน.

                   แหล่งทุน: สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

                       แหล่งเผยแพร่: สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

       สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม บำเพ็ญ เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ พลสราญ สราญรมย์ และนารีรัตน์

                   สีระสาร. (2562). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลด้านการเกษตรข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษา

                   ยุวเกษตรกรโรงเรียนประชามงคลกับยุวเกษตรกรสำนักส่งเสริมแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู.

                   แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.

                       แหล่งเผยแพร่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                     http://agri.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=16564&Datatype=1 (เกณฑ์ฯ ข้อ 6)

       บำเพ็ญ เขียวหวาน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ. (2560). การจัดการ

เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับเกษตรกรหลักสูตรระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. แหล่งทุน กรมส่งเสริมการเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

         พลสราญ สราญรมย์ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. (2560). รูปแบบการพัฒนา

                   ขีดความสามารถการจัดทำแผนธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   ตอนบน แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                   แหล่งเผยแพร่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                   http://agri.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=16564&Datatype=1

                   (เกณฑ์ฯ ข้อ 6)

 

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และดุสิต เวชกิจ. (2559).การ

ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แหล่งเผยแพร่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     http://agri.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=16564&Datatype=1

                   (เกณฑ์ฯ ข้อ 6)

สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

            ที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย. แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ  

            สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

     3.3 บทความวิจัย

         Sineenuch Khrutmuang Sanserm, Ponsaran Saranrom, Bumpen Keowan, Benchamas Yooprasert,

                        and Nareerut Seerasarn. (2022). “The Development of Distance Learning Model Through

                        Group Process on Food Safety and Organic Agriculture for the Well-Being of the Elderly

                        in Nonthaburi and Chonburi Provinces, Thailand”. International Journal of Early

                        Childhood Special Education. Vol. 14 No. 1 (2022). P. 1726-1736.

         Sineenuch Khrutmuang Sanserm, Ponsaran Saranrom, Bumpen Keowan, Benchamas Yooprasert,

                        and Nareerut Seerasarn. (2022). “the Evaluation of Distance Learning Model through

                        Group Process on Food Safety and Organic Agriculture for the Well-Being of the Elderly

                        in Nonthaburi and Chonburi Provinces, Thailand” Journal of Positive School Psychology.

                        Vol. 6 No. 3 (2022). P. 9573–9580.

         Ponsaran Saranrom, Sineenuch Khrutmuang Sanserm, Siros Thongchure, Wattanai Onsumrarn,

                        Benchamas Yooprasert, Bumpen Keowan, Sujja Banchongsiri. (2022). “Appropriate

                        agricultural system management approach in the area of Land Readjustment and

                        Irrigation for Agriculture, Thailand”. Journal of Positive School Psychology. Vol. 6 No. 3

                        (2022). P. 9567–9572

       เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม สัจจา บรรจงสิริ และพลสราญ

                   สราญรมย์. (2563).การส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยตามแนว

                   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน. การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ

                   ไทย ครั้งที่ 5 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประทเศไทย (SUN

                   Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563. วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

                   เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

Sineenuch Khrutmuang Sanserm Bumpen Keowan Benchamas Yooprasert Nareerat

Seerasarn &. Ponsaran Saranrom. (2020). Distance Learning Model on Cross-Cultural Agriculture:  A Case Study of Thai and American 4-H Clubs. The 11th International Conference on Environmental and Rural Development. 29th February  2020. Abstracts of the 11th ICERD-International Conference on Environmental and Rural Development, February2020, Abstract Code 101. Page no. 90

http://iserd.net/icerd/11th_2020/11thICERD%20Scientific%20Program.pdf

Ponsaran Saranrom Bumpen Keowan Benchamas Yooprasert &. Sineenuch Khrutmuang

Sanserm. (2020). Process for Potential Development to Make Business Plans of

Young Smart Farmers in the Upper Northeastern Region of Thailand. The 11th

International Conference on Environmental and Rural Development. 29th February 

  1. Abstracts of the 11th ICERD-International Conference on Environmental and Rural Development, February2020, Abstract Code 087. Page no. 93

http://iserd.net/icerd/11th_2020/11thICERD%20Scientific%20Program.pdf

            Ponsaran Saranrom Bumpen Keowan Benchamas Yooprasert & Sineenuch Khrutmuang 

          Sanserm. (2017). Competency Level Development in Business Operations of 

            Young Smart A-SMEs. IJERD –International Journal of Environmental and Rural

            Development (2017) 8-2 pp.13-18.

แหล่งเผยแพร่ http://iserd.net/ijerd82/Vol8-2-3.pdf (เกณฑ์ฯ ข้อ 13)

Sineenuch Khrutmuang Sanserm Bumpen Keowan Benchamas Yooprasert & Nareerat

Seerasarn. (2017). Development of Distance-Learning Curriculum Model on  Food  Safety and Organic Agriculture Developed from the Sufficiency Economy Philosophy for the ASEAN Community. IJERD –International Journal of Environmental and Rural Development (2017) 8-2 pp.37-41.

แหล่งเผยแพร่ http://iserd.net/ijerd82/Vol8-2-7.pdf (เกณฑ์ฯ ข้อ 13)

Benchamas Yooprasert Bumpen Keowan & Sineenuch Khrutmuang Sanserm. (2017).

            Group  and Network Management: Lessons Learned from the Solar Energy Group

            of  Pesticide Free Vegetable Growers in Phutthaisong District, Buriram Province.

            IJERD –International Journal of Environmental and Rural Development (2017) 8-2

pp.48-53. แหล่งเผยแพร่ http://iserd.net/ijerd82/Vol8-2-9.pdf (เกณฑ์ฯ ข้อ 13)

Bumpen Keowan, Benchamas Yooprasert, Sineenuch Khrutmuang Samserm, Ponsaran

               Saranrom. (2017). “Model Development of Distance Learning Curriculum Model on

Food Safety and Organic Agriculture Based on the Sufficiency Economy

Philosophy”. Conference Proceedings: 33rd Annual Conference of AIAEEBuilding

Resilience for Sustainable Food SystemsApril 24 -28, 2017Minneapolis, Minnesota,

USA. pp.30-31 แหล่งเผยแพร่

https://www.aiaee.org/attachments/category/177/AIAEE_Proceedings_2017_.pdf#pa

ge=30  

สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ภรณี ต่างวิวัฒน์ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน และณรัฐ รัตนเจริญ. 

(2564). “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร”. วารสารเกษตร

มสธ. ปีที่3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564 หน้า 31-43

              https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/download/249524/168140/

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และจำนงค์ จุลเอียด. (2559). แนว

            ทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMES ภาคเกษตรรุ่นใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส

            ราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal) Vol 8, No 3 (2016). สืบค้นจาก 

             http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=178481

         สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์. (2558). รูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใช้

            เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม

            Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

            กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ISSN 2287-0326.

                        แหล่งเผยแพร่: http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/11_0.pdf

 

  1. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 23    ปี

   4.1   ภาระงานสอน

       4.1.1 ระดับปริญญาตรี  

                 โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/

ปรับปรุงชุดวิชา

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

91201

ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91209

การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

 91307

การพัฒนาชุมชนเกษตร

91311

การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

91312

การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

91350

การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร

 91352

การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร

91353

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

91413

การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร

91414

การวิจัยการส่งเสริมการการเกษตร

91418

ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 

       4.1.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

               โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

        4.1.3  ระดับปริญญาโท                       

               โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

91723

การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91725

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91795

วิทยานิพนธ์

 4.1.4  ระดับปริญญาเอก  

              โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

91901

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง

91902

การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91904

สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91904

ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร